Screening at Zeniya Hall, Osaka, March 14th, 2024

https://zeniyahompo.com/event/mingeifilmarchive20240201/